Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of Admin User
  e-Learning
  by Admin User - Wednesday, 31 May 2017, 5:07 PM
   

  e-Learning (knlearning.com)โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เปิดใช้เพื่อการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2557  นักเรียนมีข้อสงสัยในการใช้งาน สอบถามได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช หรือ ติดต่อผู้ดูแลระบบ อีเมล: t_hanjai@hotmail.com

  การเข้าระบบในปีการศึกษา 1/2560   

  Read the rest of this topic
  (11 words)
   

  Skip available courses

  Available courses


  Skip CalendarSkip Online usersSkip แหล่งเรียนรู้